Gudden Owend,

ech wollt Iech Merci soen, dat Dir eis haut sou séier een gudden, kompetenten a frendlechen Matarbechter geschëckt hut fir eis ze dépannéienren.

Schéi Gréiss,